කවිය සහ සමාජයථාර්ථය Zoom2Poem සංවාදය

කවිය සහ සමාජයථාර්ථය Zoom2Poem සංවාදය
නොවැම්බර් 22 වන සඳුදා (ශ්රී ලංකා වේලාවෙන්) රාත්රී 8 ට
සහෘද  ඔබ සැමට ආරාධනා
Meeting ID: 822 2331 8552
Passcode: Zoom2Poem

The event is finished.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *